top of page

Användarvillkor

Här kan du läsa om villkoren för att använda tjänsten

Översikt

I detta dokument anges de villkor som gäller för din användning av de digitala applikationerna Läka och Knodd (”Apparna”) som tillhandahålls av Knodd samt de villkor som gäller för att boka vårdmöten och ta del av hälso- och sjukvårdstjänster som Vårdgivaren erbjuder via Apparna (”Vårdtjänsterna”).
 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Du kan kontakta oss via e-post på info@lakavard.se


Appen

Genom Apparna tillhandahåller vi dig som vårdnadshavare bl.a. en möjlighet till tillgänglig, effektiv och ändamålsenlig vård till dig och/eller ditt barn samt via Knoddappen en möjlighet att öka kunskapen om ditt barns hälsa och utveckling. Det är gratis att ladda ner Apparna och att registrera ett konto. Nedan hittar du några exempel på funktioner och information som blir tillgängliga när du väljer att registrera ett konto i Apparna, i vissa fall mot betalning:
 

 • Möjlighet att boka tid hos legitimerad vårdpersonal som i sin tur kan erbjuda vård via distanskontakt genom digitala vårdmöten,

 • Möjlighet att via Knoddappen:

  • registrera och spara information om barnets vaccinationshistorik och utvecklings- och tillväxtdata,

  • ta del av kurser och informationsmaterial, och

  • dela information med andra vårdnadshavare.


Apparna laddas ner i App Store eller i Google Play Store. I App Store respektive i Google Play Store finns det krav på att du ska uppfylla vissa villkor till förmån för Apple Inc. och Google LCC. Läs mer om vad detta innebär nedan.

För att registrera och hantera ditt konto och din användning av Apparna kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Fullständiga villkor som gäller för din användning av Apparna hittar du här.


Vårdtjänsterna

I Apparna får du som vårdnadshavare möjlighet att boka vårdmöten och ta del av hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av Vårdgivaren som är ansluten till Apparna. Vårdgivaren ansvarar för den hälso- och sjukvård som Vårdgivaren erbjuder via Apparna. Apparna utgör en plattform för dig att söka vård. Appen är inte avsedd för att söka vård för akuta besvär.

Fullständiga villkor som gäller för din användning av Vårdgivarens Vårdtjänster hittar du här.

I vissa fall kan du få kontakt med andra vårdgivare via Apparna som då är ansvariga för vården. I sådana fall gäller inte Vårdgivarens villkor nedan. Om detta är aktuellt för dig kommer du att få information om det i Apparna.


Allmänna villkor - Appen

1. Om dessa Villkor m.m.

1.1. Allmänt om dessa Villkor


1.1.1. Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar ditt användande av Knodds digitala applikationer Läka och Knodd (”Apparna”).


1.1.2. Villkoren utgör, tillsammans med information i Apparna, avtalet mellan dig som användare (”användaren”, ”vårdnadshavaren”, ”du”, ”dig”) och Knodd Vård AB org. nr: 559161-6304, (”Knodd”, ”vi”, ”oss”) när du använder Apparna.


1.1.3. När du bokar vårdmöten samt tar del av hälso- och sjukvårdstjänster som vårdgivare erbjuder via Apparna (”Vårdtjänsterna”) ingår du antingen ett avtal med Knodd Medicare AB, org. nr: 559172-7333, som är en vårdgivare ansluten till Apparna och som du kan komma i kontakt med i samband med Vårdtjänsterna (”Vårdgivaren”) och då gäller de villkor som anges här, eller så ingår du avtal med annan vårdgivare som är ansluten till Apparna och då gäller andra villkor.
 

1.1.4. När vi använder ordet “vårdnadshavare” i dessa Villkor menar vi såväl barnets faktiska vårdnadshavare (primär vårdnadshavare) som andra närstående personer såsom sambo, make eller maka, mor- och farföräldrar som bjudits in av den primära vårdnadshavaren att använda Appen (sekundär vårdnadshavare).
 

1.1.5. Genom att du accepterar dessa Villkor i samband med registreringen av ditt användarkonto åtar du dig att följa dem för din användning av Apparna. Att acceptera Villkoren innebär också att du bekräftar att du förstått innebörden av dem och att information som du tillhandahåller i Apparna är korrekt.
 

1.2. Kontaktuppgifter
 

1.2.1. Om du har frågor om ansvarsuppdelningen mellan Knodd och Vårdgivaren, vill framställa ett klagomål eller i övrigt har frågor om Villkoren är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till hjalp@knodd.se

 

2. Allmänt om Appen

2.1. Vi har utvecklat Apparna huvudsakligen i syfte att kunna erbjuda användare en möjlighet till tillgänglig, effektiv och ändamålsenlig vård till sig själv och/eller sitt barn samt i Knoddapen ge möjlighet att öka kunskapen om sitt barns hälsa och utveckling. Apparna utgör framförallt en plattform som möjliggör för användaren att i en digital miljö boka tid hos legitimerad vårdpersonal som i sin tur kan erbjuda vård via distanskontakt genom digitala vårdmöten, samt Knoddappen en informationsplattform för användaren att ta till sig information om barns hälsa och utveckling.
 

2.2. Information som vi lämnar i Apparna är av allmän, upplysande karaktär och anpassad för en bred publik. Innehållet är inte avsett som sjukvårdsrådgivning eller alternativ till sådan rådgivning. Vid besvär eller sjukdomar, uppsök alltid kvalificerad sjukvård av legitimerad vårdpersonal, exempelvis genom Vårdgivaren. Vårt ansvar för skada som uppstår till följd av innehållet i Apparna är begränsat till vad som följer av tillämplig konsumentskyddslagstiftning.


2.3. Apparna är gratis att ladda ner och laddas ner i App Store eller i Google Play Store av användaren. I App Store respektive Google Play Store finns det krav på att användaren ska uppfylla vissa villkor till förmån för Apple Inc. och Google LCC., vilka specificeras i dessa Villkor. Vi kan från tid till annan även erbjuda andra sätt för dig att få åtkomst till Apparna. Villkoren gäller dock oförändrat oavsett hur du får åtkomst till Apparna.


2.4. Användaren är medveten om att Villkoren endast gäller mellan användaren och Knodd och inte mellan användaren och Apple Inc. eller Google LCC. Knodd är ensamt ansvarig för Appen och dess innehåll. Användaren bekräftar att Knodd är ensamt ansvarig i enlighet med Villkoren för att uppfylla alla krav från användaren eller annan avseende Apparna eller användarens innehav och/eller användning av Apparna.


3. Om användarkontot

3.1. För att använda Apparna behöver du registrera ett konto. Att registrera ett konto är gratis.


3.2 När du registrerar ett konto får du tillgång till flera funktioner i enlighet med vad som anges i dessa Villkor, såsom:

 • Vårdtjänster i enlighet med Vårdgivarens villkor,

 • Möjlighet att i Knoddappen:

  • registrera och spara information om barnets vaccinationshistorik och utvecklings- och tillväxtdata,

  • Möjlighet att ta del av kurser och informationsmaterial, och

  • Möjlighet att dela information med andra vårdnadshavare.


3.3. I samband med att du registrerar dig som användare måste du identifiera dig med hjälp av BankID, vilket även används för autentisering i samband med att du loggar in i Apparna.


3.4. Användarkontot är personligt och får inte överlåtas eller nyttjas av någon annan än dig personligen. Även om det finns möjligheter att dela information mellan olika vårdnadshavares användarkonton måste samtliga vårdnadshavare registrera ett personligt användarkonto.


4. Krav på dig som användare

4.1. Du ansvarar personligen för allt användande av Apparna som sker under ditt användarkonto. Vi ansvarar inte för obehörig användning av ditt användarkonto och du bör därför hålla inloggningsuppgifter, såsom din personliga kod till BankID, hemligt och utom räckhåll för andra personer. Om du får reda på eller misstänker att ditt användarkonto används av någon obehörig är du skyldig att genast meddela oss för att vi ska ha en rimlig möjlighet att kunna vidta säkerhetsåtgärder.


4.2. Du ansvarar för den information som du lämnar i Apparna, såsom kontaktuppgifter till dig eller i Knoddappen uppgifter om barnet, t.ex. vaccinationshistorik, utvecklings- och tillväxtdata, och för att säkerställa att den är korrekt och aktuell. Vi ansvarar inte för den information som du lämnar i Apparna eller till Vårdgivaren i samband med Vårdtjänsterna.


4.3. Som primär vårdnadshavare garanterar du att du är faktisk vårdnadshavare för barnet som du registrerar uppgifter om i Knoddappen. Som primär vårdnadshavare garanterar du även att barnets sekundära vårdnadshavare har ditt samtycke att använda Knoddappen samt ta del av och registrera uppgifter om barnet i Knoddappen. Som sekundär vårdnadshavare garanterar du att du har den primära vårdnadshavarens samtycke att använda Knoddappen samt ta del av och registrera uppgifter om barnet i Knoddappen.


4.4. I enlighet med dessa Villkor ges du en rätt att använda Apparna på en enhet som ägs eller kontrolleras av dig som användare. Om användaren laddar ner Apparna från App Store bekräftar användaren att användaren endast beviljas en icke-överlåtbar rätt att använda Apparna på Apple-märkta produkter som ägs eller kontrolleras av användaren på ett sätt som är tillåtet enligt villkoren för Apple Media Services .


4.5. Apparna ska inte användas i något annat syfte än för vilket den tillhandahålls. Du ansvarar för att allt användande sker i enlighet med dessa Villkor och tillämplig lag, på ett sätt som inte innebär att någon annans rättigheter kränks, utnyttjas eller missbrukas, samt i övrigt på ett sätt som inte riskerar att medföra skada för oss, Vårdgivaren eller tredje part. Apparna ska inte heller användas på ett sätt som enligt allmän uppfattning kan uppfattas som omoraliskt eller stötande. Vi följer svensk lag och har rätt att ta bort innehåll eller liknande som är olämpligt eller olagligt. Det är förbjudet att såväl filma eller på annat sätt dokumentera videokonsultationer med Vårdgivarens vårdpersonal som att sprida sådant material.


4.6. Om vi misstänker att du använder Apparna i strid mot dessa villkor, eller på ett sätt som riskerar att medföra skada för oss, Vårdgivaren eller tredje part har vi rätt att stänga av dig från ytterligare användning av Apparna. Avstängning kan ske genom att användarkontot raderas. Detta innebär dock inte att uppgifter som Vårdgivaren behandlar om dig och/eller ditt barn, exempelvis uppgifter i patientjournaler, raderas. En avstängning ska inte ses som en underlåtenhet från vår sida att tillhandahålla våra tjänster enligt det avtal som vi har ingått med dig. Vi har även rätt att begära ersättning från dig för den skada som ett användande av Apparna i strid mot dessa Villkor orsakat oss i den mån det är tillåtet enligt gällande lag.


5. Ändringar och uppdateringar

5.1. Vi strävar ständigt efter att förbättra Apparna. Apparna och de tekniska funktioner som vi implementerat i Apparna tillhandahålls enligt vid var tid senaste version. Det gäller sådana tekniska funktioner som inte är direkt kopplade till Vårdtjänsterna, exempelvis möjligheter för dig att registrera och spara information om barnet. Om säkerhetsuppdateringar eller andra uppdateringar krävs kommer vi att informera dig om dem och om eventuella konsekvenser av utebliven uppdatering.


5.2. Förutom sådana uppdateringar som anges i 5.1 ovan, kommer vi under vissa förhållanden att ändra funktionerna i Apparna, förutsatt att vi har ett giltigt skäl för sådan ändring och om ändringen sker utan kostnad för dig. Vi har en giltig anledning att göra ändringar om ändringen är nödvändig för att anpassa Apparna till en ny teknisk miljö eller ett ökat antal användare, om vi har andra viktiga operativa skäl, om vi vill utveckla någon typ av funktioner eller innehåll i Apparna eller om vi vill förbättra användarupplevelsen av Apparna. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar i enlighet med gällande lag.


5.3. Du har alltid rätt att när som helst sluta använda Apparna, radera ditt konto och/eller avinstallera Apparna från din enhet, oavsett om vi har gjort ändringar i Apparna eller inte. Avregistrering påverkar dock tillgången till de tjänster som vi tillhandahåller till dig.


6. Immateriella rättigheter

6.1. Samtliga rättigheter, inkluderat men inte begränsat till immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke och andra liknande rättigheter, till Apparna och www.knodd.se samt www.laka.se (”Hemsidorna”), inkluderat men inte begränsat till dess tekniska lösningar, design, källkod, varumärke och innehåll, tillhör Knodd och dess licensgivare.


6.2. Allt innehåll och alla uppgifter som du själv registrerar i Apparna, tillhör dig och vi gör inte anspråk på några av dina rättigheter till sådant innehåll eller uppgifter. Vi kan dock komma att behandla denna typ av innehåll eller uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.


6.3. Användarens nyttjande av Apparna medför inte att några rättigheter till Apparna, med undantag för rätten att använda Apparna enligt dessa Villkor under avtalstiden, övergår till användaren. Användaren har inte rätt att kopiera, ändra eller dela information eller material som omfattas av Knodds eller dess licensgivares rättigheter om inte detta uttryckligen framgår i Apparna (exempelvis vid delning av artiklar som Knodd publicerar).


6.4. Om användaren har laddat ner Apparna från App Store och i händelse av anspråk från tredje part om att Apparna eller användarens innehav och användning av Apparna gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter, är Knodd, och inte Apple Inc., ensamt ansvarig för utredning, försvar, förlikning och fullgörande av sådana anspråk på intrång i immateriella rättigheter.


7. Underhåll och support

7.1. Så länge vi fortsätter att tillhandahålla Apparna, d.v.s. om vi inte fattat beslut om att avveckla dem, ser vi till att efter bästa förmåga tillhandahålla en så väl fungerande version av Apparna som möjligt.


7.2. Apparna är normalt sett tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet, varje dag, året runt. Den tid som du har möjlighet att boka en Vårdtjänst, t.ex. tid för digitalt vårdmöte, begränsas dock till de tider som vid var tid framgår i Apparna eller på Hemsidorna.


7.3. Vi kan inte garantera dig en oavbruten access till Apparna. Tillgängligheten kan komma att påverkas av externa faktorer såsom nätverksuppkoppling, eller när vi genomför systemunderhåll, felrättning, uppdateringar eller liknande åtgärder.


7.4. Vi kan inte heller garantera att du alltid kan komma i kontakt med Vårdgivaren eller andra vårdgivare anslutna till Apparna under de tider som framgår av Apparna, eftersom det kan påverkas av faktorer inom deras respektive verksamhet. Vi gör dock vårt bästa för att informationen om de tider som det finns möjlighet att exempelvis boka tid för digitalt vårdmöte hålls uppdaterad och aktuell.


7.5. Om det finns något problem med Apparna ska du som användare, i den utsträckning som kan anses rimlig, arbeta tillsammans med oss för att avgöra om det är användarens hårdvara, mjukvara eller nätverksanslutning som orsakar problem med Apparna. Skyldigheten att samarbeta är begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för dig.


7.6 Användaren bekräftar att Apple Inc. och Google LLC inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Apparna och att Knodd är ensamt ansvarig för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Apparna enligt vad som anges i Villkoren eller som krävs enligt tillämplig lag.


7.7. Vi ställer höga krav på oss själva att tillhandahålla en så användarvänlig och väl fungerande version av Apparna som möjligt. Om du upplever att Apparna är felaktig är det viktigt att du informerar oss så snart som möjligt. Vi tar tacksamt emot både feedback och frågor om support via e-post på hjalp@knodd.se, via vårt frågeformulär på Hemsidorna, eller via någon av våra andra support- och kontaktkanaler som vi informerar om. Vi strävar efter att kunna erbjuda en så effektiv support som möjligt utifrån omständigheterna.


8. Reklamation

8.1. Om det är något fel på Apparna har du rätt att reklamera felet i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning. Du har rätt att reklamera fel som uppstår eller visar sig under avtalstiden. Din rätt att reklamera upphör senast två (2) månader efter avtalstidens slut.


8.2. Om du vill reklamera ett fel kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges ovan.


8.3. När din reklamation har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att kompensera dig enligt gällande lag.


8.4. Om användaren har laddat ner Apparna från App Store, är Knodd också ansvarig för att hantera eventuella anspråk från användaren eller någon tredje part som rör Apparna eller användarens innehav och/eller användning av Apparna, inklusive, men inte begränsat till:

 • produktansvarsanspråk,

 • något påstående om att Apparna inte överensstämmer med något tillämpligt juridiskt eller regulatoriskt krav, och

 • anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning.


9. Ångerrätt

9.1. Enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning har du rätt att frånträda avtalet om Apparna (ångerrätt) inom fjorton (14) dagar från det att du accepterade dessa Villkor och ingick avtalet med oss. Eftersom Apparna är gratis att använda rekommenderar vi att du raderar Apparna och avregistrerar ditt användarkonto om du vill utöva din ångerrätt.


9.2. Du har alltid möjlighet att utöva din ångerrätt genom att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter eller använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.


9.3. Om du utövar din ångerrätt kommer vi som utgångspunkt sluta använda eventuellt innehåll som du har tillhandahållit eller skapat i Apparna samt radera dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy. Om du utövar din ångerrätt ska du avstå från att använda Apparna eller innehåll i den samt från att göra det tillgängligt för någon annan.


10. Ansvarsbegränsning m.m.

10.1. Om det är något fel på Apparna, eller åtkomsten till Apparna, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.


10.2. Vi ansvarar inte för eventuella fel som beror på att du har underlåtit att installera de uppdateringar som tillhandahålls om du har fått information om att uppdateringarna finns tillgängliga och konsekvenser av bristande installation och den bristande installationen inte beror på anvisningarna för installationen.


10.3. Apparna kan innehålla länkar till hemsidor eller applikationer som tillhandahålls av tredje parter. Vi ansvarar inte för sådana hemsidor eller applikationer och inte heller för dess innehåll.


10.4. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, strejk, pandemi eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om vi på grund av Force Majeure är förhindrade att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet eller dessa Villkor, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med tvingande konsumenträttslig lagstiftning.


11. Avtalstid och uppsägning

11.1. Avtalet mellan oss och dig avseende ditt användande av Apparna börjar löpa från och med registreringen av ditt användarkonto och gäller tills du avregistrerar ditt användarkonto eller raderar Apparna.


11.2. Du har rätt att säga upp avtalet närsomhelst genom att avregistrera ditt användarkonto eller radera Apparna. Du har i så fall möjlighet att ingå ett nytt avtal genom att ladda ner Apparna och registrera ett användarkonto på nytt.


11.3. Vi har rätt att säga upp avtalet närsomhelst med trettio (30) dagars uppsägningstid genom meddelande till dig. Vi har även rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att radera ditt användarkonto om du bryter mot dessa Villkor.


11.4. Vi kan komma att neka en registrering av nytt användarkonto om du tidigare har stängts av från Apparna eller om ditt tidigare avtal sagts upp med anledning av att du brutit mot dessa Villkor.


12. Personuppgifter

12.1. Vårt ansvar för behandling av personuppgifter regleras inte av dessa Villkor. Hur såväl dina som i förekommande fall barnets personuppgifter behandlas av oss i samband med att du använder Apparna beskrivs i Knodds integritetspolicy.


13. Övrigt

13.1. Vi kan komma att kommunicera med dig elektroniskt (exempelvis via e-post eller genom Apparna) eller telefon med användande av de kontaktuppgifter som du registrerat i Apparna.


13.2. Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet utan ditt godkännande. Du har inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till någon annan.


13.3. Vi har rätt att anlita underleverantörer för att utföra hela eller delar av avtalet.


13.4. Om användaren har laddat ner Apparna från Google Play Store har Google ingen som helst garantiskyldighet
avseende Apparna och eventuella anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till underlåtenhet att följa någon garanti är vårt eget ansvar.


13.5. Om användaren har laddat ner Apparna från App Store och i händelse av att Apparna inte överensstämmer med någon tillämplig garanti kan användaren meddela Apple, och Apple kommer att återbetala det ev. inköpspriset för Apparna till användaren. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag har Apple ingen som helst annan garantiskyldighet avseende Apparna, och alla andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till underlåtenhet att följa någon garanti kommer att vara vårt eget ansvar.


13.6. Om användaren har laddat ner Apparna från App Store bekräftar och samtycker användaren till att Apple Inc., och dess dotterbolag, kan vara en tredjepartsförmånstagare av Villkoren och, efter användarens godkännande av Villkoren, kommer Apple Inc. att ha rätt att genomdriva Villkoren mot användaren som tredje parts förmånstagare av Villkoren. Användaren måste, förutom att följa villkoren för Apple Media Services, även följa tillämpliga avtalsvillkor från tredje part vid användning av Apparna.


13.7. Genom att acceptera Villkoren intygar och garanterar användaren att (i) användaren inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo från USA:s regering, eller som har betecknats av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land; och (ii) användaren inte är listad på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.


14. Ändringar

14.1. Vi har rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor. Den senaste uppdaterade versionen av Villkoren finns publicerade i Apparna och på Hemsidorna. Ändringar börja gälla när användaren godkänner Villkoren (vid nedladdning av Apparna eller användning av Apparna respektive bokning av Vårdtjänster) eller 30 dagar efter att vi informerat användaren om ändringarna. Vi informerar alltid dig i samband med att vi genomför väsentliga ändringar av villkoren.


15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1. Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.


15.2. Vid eventuell tvist följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. Du har rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en tvist prövad. Du kan kontakta ARN genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.


15.3. Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når här.


15.4. Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol där du har din hemvist.

Den här versionen av Villkoren antogs av Knodd Vård AB 6 mars 2023.


Villkor för vårdtjänster

1. Om dessa Villkor m.m.

1.1. Allmänt om dessa Villkor


1.1.1. Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när du bokar vårdmöten samt tar del av hälso- och sjukvårdstjänster som Knodd Medicare AB, org. nr: 559172-7333, (”Vårdgivaren”, ”vi”, ”oss”) erbjuder via Knodds digitala applikationer Läka och Knodd (”Vårdtjänsterna”).


1.1.2. Villkoren utgör, tillsammans med information i Vårdtjänsterna, avtalet mellan dig som användare (”användaren”, ”vårdnadshavaren”, ”du”, ”dig”) och Vårdgivaren när du använder Vårdtjänsterna.


1.1.3. När du i övrigt använder Knodds digitala applikationer Läka och Knodd (”Apparna”) ingår du ett avtal med Knodd Vård AB org. nr: 559161-6304, (”Knodd”) och då gäller de villkor som anges här.


1.1.4 Vårdtjänsterna tillhandahålls av Vårdgivaren som ansvarar för utförandet av Vårdtjänsterna. Vårdgivaren utför alltid Vårdtjänsterna i enlighet med gällande lag, förordningar och föreskrifter samt med beaktande av den sekretess som Vårdgivaren har att följa enligt lag. Vårdgivaren säkerställer alltid att Vårdtjänsterna utförs av legitimerad vårdpersonal hos Vårdgivaren samt att sådan personal iakttar lagstadgad sekretess.


1.1.5. I vissa fall kan du få kontakt med andra vårdgivare via Apparna som då är ansvariga för ditt din, och i förekommande fall, vård. I sådana fall gäller inte dessa Villkor. Om någon annan vårdgivare än Knodd Medicare AB är ansvarig för din eller ditt barn vård kommer vi informera dig om det samt vilka villkor som i sådana fall gäller. Enbart registrerade vårdgivare som kan uppvisa såväl giltigt försäkringsskydd som bevis på att vårdpersonal är legitimerad är anslutna till Apparna.


1.1.6. Genom att du accepterar dessa Villkor i samband med bokning eller köp av en Vårdtjänst åtar du dig att följa dem för din användning av Vårdtjänsten. Att acceptera Villkoren innebär också att du bekräftar att du förstått innebörden av dem och att information som du tillhandahåller till Vårdgivaren är korrekt.


1.2. Kontaktuppgifter


1.2.1. Om du har frågor om ansvarsuppdelningen mellan Knodd och Vårdgivaren, vill framställa ett klagomål eller i övrigt har frågor om Villkoren är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till hjalp@knodd.se


2. Krav på dig som användare

2.1. Apparna utgör en plattform för användaren att söka vård. Apparna är inte avsedd för att användaren ska kunna söka vård för akuta besvär. Om användaren eller barnet uppvisar akuta besvär uppmanas användaren att kontakta 112 eller uppsöka närmaste akutmottagning.


2.2. För att använda Vårdtjänsterna krävs att du är registrerad vårdnadshavare i SPAR.

3. Bokning och avbokning

3.1. Du som användare kan boka Vårdtjänster via ditt användarkonto i Apparna. Efter att du har bokat en Vårdtjänst via Apparna visar vi en bekräftelse för dig så snart som möjligt som bekräftar din bokning och att ett avtal ingåtts mellan dig och Vårdgivaren.


3.2. Som utgångspunkt betalar du inte något för bokningen avårdb en Vårdtjänst. Om du behöver betala för Vårdtjänsten anges detta i Apparna vid tidpunkten för din bokning tillsammans med de priser och villkor som gäller för din betalning.


3.3. Om du vill avboka en Vårdtjänst har du möjlighet att göra det direkt i Apparna. Om inget annat anges vid din avbokning har du möjlighet att avboka en Vårdtjänst utan kostnad och vi återbetalar eventuella kostnader som du har haft för din bokning.


4. Ångerrätt

4.1. Enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning har du rätt att ångra din bokning av en Vårdtjänst som du har betalat för inom fjorton (14) dagar från den dag som du ingick avtalet med Vårdgivaren om Vårdtjänsten.


4.2. Du har alltid möjlighet att utöva din ångerrätt genom att kontakta oss på ovan kontaktuppgifter eller använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.


4.3. I det fall du ångrar din bokning av en Vårdtjänst kommer vi återbetala dig inom fjorton (14) dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra din bokning. Återbetalningen görs med samma betallösning som användes vid betalningen av din bokning, om vi inte kommer överens om annat. Du är även i vissa fall skyldig att ersätta oss för en proportionell andel av priset när Vårdtjänsten har utförts innan du ångrar din bokning och du uttryckligen begärt detta. Du får information om den aktuella kostnaden när du kontaktar oss. Kostnaden kommer att dras av från din återbetalning.


4.4. Ångerrätten gäller inte för Vårdtjänster som har fullgjorts, om du uttryckligen har samtyckt till att Vårdtjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när Vårdtjänsten har fullgjorts.


5. Avtalstid

5.1 Avtalet mellan Vårdgivaren och dig avseende ditt användande av Vårdtjänster börjar löpa från och med att vi visar en bekräftelse för dig avseende den Vårdtjänst som du har bokat och gäller till dess att den aktuella Vårdtjänsten är slutförd och betald.


6. Övrigt

6.1. Vårt ansvar för behandling av personuppgifter regleras inte av dessa Villkor. Hur såväl dina som eventuellt barn personuppgifter behandlas av oss i samband med att du använder Apparna beskrivs i vår integritetspolicy.


6.2. Vi kan komma att kommunicera med dig elektroniskt (exempelvis via e-post eller genom Apparna), via rekommenderad post eller telefon med användande av de kontaktuppgifter som du registrerat i Apparna.


6.3. Vi har rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor. Den senaste uppdaterade versionen av Villkoren finns publicerade i Apparna och på Hemsidorna. Ändringar börja gälla när användaren godkänner Villkoren (vid nedladdning av Apparna eller användning av Apparna respektive bokning av Vårdtjänster) eller 30 dagar efter att vi informerat användaren om ändringarna. Vi informerar alltid dig i samband med att vi genomför väsentliga ändringar av villkoren.


7. Tillämplig lag och tvistelösning

7.1. Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.


7.2. Vid eventuell tvist följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. Du har rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en tvist prövad. Du kan kontakta ARN genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.


7.3. Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når här.


7.4. Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol där du har din hemvist.

Den här versionen av Villkoren antogs av Knodd Medicare AB 12 december 2023.

bottom of page